Αξιοποίηση Ενεργειακών Καλλιεργειών

Οι διαθέσιμοι τρόποι εκμετάλλευσης της βιομάζας από ενεργειακές καλλιέργειες αφορούν είτε την άμεση καύση της, είτε την παραγωγή υγρών βιολογικών καυσίμων. Για τη δεύτερη κατηγορία οι κυριότερες μέθοδοι μετατροπής είναι:

  1. Η διαδικασία άμεσης μετατροπής εξαγωγής του φυτικού ελαίου με την διαδικασία της αιθεροποίησης (biodiesel).
  2. Η ζύμωση των σακχάρων και αμύλου που περιέχονται στις καλλιέργειες (αιθανόλη).
  3. Η πυρόλυση του ξύλου (έλαιο πυρόλυσης που ισοδυναμεί με το πετρέλαιο).
  4. Η αεριοποίηση της βιομάζας με την περαιτέρω μετατροπή της σύνθεσης του αερίου (μεθανόλη, διμεθυλεστέρα (DME) και Fischer‐Tropsch υγρά).
  5. Η υδροθερμική αναβάθμιση της υγρής βιομάζας (λάδι HTU (HydrοThermal Upgrading), ισοδύναμο με το πετρέλαιο).

 

Πηγή: Manual Technico para el aprovechamiento y elaboracion de Biomasa forest

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.