Ενεργειακές Καλλιέργειες: Η αρχή μιας νέας εποχής!

Με τον όρο ενεργειακές καλλιέργειες, εννοούμε την ανάπτυξη συγκεκριμένων ειδών δέντρων και θάμνων που είναι κατάλληλα για επαναλαμβανόμενη συγκομιδή, σε συγκριτικά μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι άλλες συμβατικές καλλιέργειες και προορίζονται κυρίως για παραγωγή καυσίμων. 

Το καύσιμο ξύλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας σε θερμάστρες και λέβητες ή να υποβληθεί σε επεξεργασία και να μετατραπεί σε μεθανόλη, αιθανόλη και αέριο. 

Αυτές οι καλλιέργειες βοηθούν στην παροχή ξύλου είτε για οικιακή χρήση, είτε για βιομηχανική, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι τοπικές ενεργειακές ανάγκες με αποκεντρωμένο τρόπο. 

Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι σχεδόν ανεξάντλητες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας. Οι ενεργειακές καλλιέργειες αποκτούν τοπικά χαρακτηριστικά, είναι ανεξάρτητες και δεν εξαρτώνται από αναξιόπιστες και πεπερασμένες πηγές καυσίμων.

 

Πηγή: Natural resource management of India nrmkc.org

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Συμβολαιακή Καλλιέργεια, τους τρόπους επένδυσης και τις αποδόσεις της.

Δείτε αναλυτικά της περιοχές και τις εκτάσεις που εφαρμόζει η εταιρείας μας Ενεργειακή και Συμβολαιακή καλλιέργεια, καθώς και λοιπές δραστηριότητες του ομίλου.

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με την καλλιέργεια του Ευκαλύπτου και την ανάπτυξή του.