Οι Αξίες μας είναι..

Οι βασικές μας αξίες είναι:

 

Σεβασμός

Με σεβασμό στο περιβάλλον μας, εστιάζουμε στην ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων με την πρόβλεψη των αναγκών των ανθρώπων και μη συμμετέχοντας σε οτιδήποτε δεν είναι επωφελές για την κοινωνία.

 

Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα προσθέτει αξία σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Από αυτή την άποψη, η Eucalyptus .. θέλει να ηγηθεί στον πρωτογενή τομέα και να αντιμετωπίσει υπεύθυνα το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Αυτό σημαίνει ότι συνεχώς αναζητούμε βιώσιμες μεθόδους για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

 

Ακεραιότητα

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη χρησιμεύει ως βάση για όλες μας τις αποφάσεις.

Είμαστε διαφανείς απέναντι σε όλους τους ενδιαφερόμενους στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες

. Η επικοινωνία μας σχετικά με τα προϊόντα, τη δομή του κόστους, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες είναι σαφής. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα έσοδα και οι υποκείμενες παραδοχές κοινοποιούνται ανοιχτά και με σαφήνεια.

 

Επαγγελματικότητα

Οι πελάτες μας βιώνουν τον επαγγελματισμό μας με τη φιλόδοξη και εξειδικευμένη μέθοδο εργασίας μας, βασισμένη σε τυποποιημένες επενδυτικές διαδικασίες, στις οποίες αναλαμβάνουμε την ευθύνη για εκχωρήσεις και συμφωνίες. Αυτή η μέθοδος εργασίας περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών σχετικά με το σωστό επενδυτικό προϊόν κατά τη διάρκεια της επένδυσης,

Ηγετικές ικανότητες

Στόχος μας είναι να είμαστε ηγετική δύναμη στην παροχή καινοτόμων και διακριτών προϊόντων ακίνητης περιουσίας με ισχυρή, μακροπρόθεσμη δέσμευση στους τομείς που επιλέγουμε προσεκτικά. Με την επένδυση σε εμπεριστατωμένη έρευνα και ειδικές ομάδες, συσσωρεύουμε έγκυρες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα και τα περιουσιακά στοιχεία.

 

Δέσμευση

Τα προϊόντα επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα έχουν γενικά έναν μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα για τον οποίο οι πελάτες μας εμπιστεύονται τα χρήματά τους.

Δεσμευόμαστε να κάνουμε ότι μπορούμε για να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πελατών μας σε κάθε φάση της επενδυτικής διαδικασίας, σε καλές και δύσκολες στιγμές.

Όπου είναι δυνατόν, στοχεύουμε να ευθυγραμμίσουμε τα συμφέροντά μας με τα συμφέροντα των πελατών μας (π.χ. μέσω συνεπενδύσεων).

Comments are closed.