Διαχείριση της παραγωγικότητας και του κινδύνου ξηρασίας

Διαχείριση της παραγωγικότητας και του κινδύνου ξηρασίας σε φυτείες Globulus

Περισσότερα από 2.500.000 εκτάρια ευκαλύπτου Globulus φυτεύονται σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των περίπου 500.000 στη νότια Αυστραλία. Σε αυτή την περιοχή, η μέση ετήσια βροχόπτωση έχει μειωθεί από το 1960 και η μείωση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες δεκαετίες. Ο Globulus είναι το πλέον κατάλληλο είδος για την κατασκευή χαρτιού και αναπτύσσεται σωστά κάτω από μέτρια εποχική λειψυδρία. Τα χαρακτηριστικά που ευθύνονται για την γρήγορη ανάπτυξη του, τον καταστούν ταυτόχρονα ευπαθή στην παρατεταμένη λειψυδρία. Ορίσαμε το ποσοστό αζώτου πειραματικά κατά την αποθήκευση σε πέντε τοποθεσίες φυτειών Globulus ηλικίας 2 ετών, κατά μήκος μιας συγκεκριμένης κλιματικής τάσης στη νότιο-δυτική Αυστραλία. Μετρήσαμε την αύξηση του όγκου και της συγκράτησης του νερού στα φύλλα, για φυτείες ηλικίας από 7 έτη και μέχρι και 9 έτη. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ ανάπτυξης και αντοχής στο “στρες” του νερού, ώστε με αυτό τον τρόπο να κατανοηθεί η μηχανιστική βάση για την μεταξύ τους σχέση και να προσδιοριστούν οι καλύτερες συνθήκες διαχείρισης για τις φυτείες Globulus στη νότια Αυστραλία.
Σχεδόν όλη η διακύμανση του ποσοστού αύξησης του όγκου, μεταξύ των τοποθεσιών, θα μπορούσε να εξηγηθεί με ένα συνδυασμό του δείκτη υγρασίας κλίματος και του βάθος του εδάφους. Υπήρξε μια σημαντική ανταπόκριση στην ανάπτυξη με χρήση αζώτου σε δύο περιοχές με χαμηλές βροχοπτώσεις και σε μία περιοχή με υψηλή βροχόπτωση. Το άζωτο δεν επέφερε κάποια ανάπτυξη σε περιοχές όπου το συνολικό άζωτο του εδάφους, σε βάθος 10εκ. από την επιφάνεια, ήταν πάνω από 1,9 mg. Αντίθετα, υπήρξε μια πολύ γρήγορη αύξηση της απόδοσης σε τιμές κάτω από αυτό το όριο.
Η ανταπόκριση της καλλιέργειας στην αύξηση αζώτου, είχε ως αποτέλεσμα αύξηση στο “στρες” του νερού, δηλαδή αύξηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ευκαλύπτων για νερό, και παρατηρήθηκε αυξημένη θνησιμότητα σε μεγάλο μέρος της καλλιέργειας. Συνδυάζοντας την παροχή των θρεπτικών συστατικών με τη φύτευση, μεγιστοποιείται η ανάπτυξη σε κάθε περιοχή, αλλά σε τοποθεσίες με περιορισμένη επάρκεια νερού μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος θνησιμότητας από την ξηρασία. Αυτό θα επιδεινωθεί εάν πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες αλλαγές στο κλίμα της νότιας Αυστραλίας. Η αραίωση της καλλιέργειας σε 600 δενδρύλλια/10 στρ μείωσε σημαντικά το επίπεδο του “στρες” του νερού που επηρεάζει τους ευκαλύπτους Globulus στη Δυτική Αυστραλία, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά ο όγκος των κορμών σε σχέση με πιο πυκνή καλλιέργεια. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για μια καλλιέργεια στη νότιο – δυτική Αυστραλία με πυκνότητα 600 δενδρύλλια/10 στρ, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των λιπασμάτων για τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης, οι κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται και μας δίνει την δυνατότητα για την πλήρη εκμετάλλευση των αγροτεμαχίων.
Η αραίωση των δενδρυλλίων στην καλλιέργεια και η εφαρμογή του αζώτου, επηρέασαν τον όγκο της ανάπτυξης του κορμού αλλά και τον ανταγωνισμό του νερού μεταξύ των ευκαλύπτων. Ο Globulus τοποθετήθηκε σε πέντε διαφορετικές τοποθεσίες με ομοιόμορφα κλιματικά χαρακτηριστικά στη νότιο-δυτική Αυστραλία. Στην περιοχή του Scott River και στο Boyup Brook, η εφαρμογή του αζώτου αύξησε τον όγκο του κορμού κατά την τελευταία κοπή στο 100%. Αυτή η αύξηση του όγκου σχετίζεται όμως και με μία αυξανόμενη θνησιμότητα στην περιοχή Scott River, αλλά και με μία μείωση της συγκράτησης των υδατικών συστατικών στο δυναμικό των φύλλων και στις δύο τοποθεσίες. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η υψηλότερη θνησιμότητα στις καλλιεργημένες τοποθεσίες του Scott River μπορεί να οφείλεται εν μέρει στα ρηχά εδάφη ορισμένων τοποθεσιών. Στο Scott River και στο Wellstead, στις δυο πιο παραγωγικές τοποθεσίες σε αυτό το πείραμα, η αραίωση της καλλιέργειας σε 600 δενδρύλλια/10 στρ, μείωσε το “στρες” του νερό και τον κίνδυνο ξηρασίας χωρίς να μειωθεί ο όγκος παραγωγικότητας σε κορμούς ηλικίας μέχρι και 9,5 χρόνων. Αυτά τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι είναι δυνατόν να διαχειριστεί η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης και του κινδύνου ξηρασίας στις φυτείες με Globulus, οι οποίες αναπτύσσονται σε κλίμα μεσογειακού τύπου. Με την παροχή των σωστών θρεπτικών συστατικών και με την μείωση της πυκνότητας των δενδρυλλίων στην καλλιέργεια, αυτό μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και χωρίς να μειώνεται η παραγωγικότητα της φυτείας.

Αποτελέσματα:
• Στην περίπτωση της αραιής φύτευσης το κυρίως τμήμα του κορμού, δηλαδή από την επιφάνεια του εδάφους έως και το ύψος των κλαδιών, εκτιθείτε σε περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία και αυτό αυξάνει την φωτοσύνθεση στο κατώτερο μέρος του κορμού και βελτιώνει τα ποσοστά άνθρακα σε αυτό το τμήμα του δέντρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία αύξηση ως προς την ανάπτυξη των φύλλων στο κατώτερο μέρος του κορμού και εν συνεχεία στη διατήρηση του φυλλώματος. Η αύξηση της επιφάνειας των φύλλων συμβάλλει στην παρεμπόδιση της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία βοηθάει στην αφομοίωση του άνθρακα για την καλύτερη και μεγαλύτερη ανάπτυξη των δέντρων. Στις καλλιέργειες με πιο αραιή φύτευση, τα δέντρα βιώνουν πολύ λιγότερο το “στρες” του νερού, με αποτέλεσμα να αντέχουν περισσότερο στην παρατεταμένη ξηρασία.
• Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχει αποδειχθεί ότι η σχέση μεταξύ του κινδύνου ανάπτυξης και της ξηρασίας, μπορεί να αντιμετωπιστεί χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό αραίωσης της καλλιέργειας και με την προσθήκη λιπάσματος (σε αυτήν την περίπτωση το άζωτο). Συνδυάζοντας την παροχή θρεπτικών συστατικών θα μεγιστοποιηθεί η ανάπτυξη σε κάθε περιοχή, αλλά αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θνησιμότητας από ξηρασία σε περιοχές με μικρή επάρκεια νερού.
• Οι καλλιέργειες με αραιή φύτευση, 600 δενδρύλλια/10 στρ, μειώνουν σημαντικά το επίπεδο “στρες” του νερού στον Globulus στη Δυτική Αυστραλία. Στη “μεσογειακή” νοτιοδυτική Αυστραλία, η αραίωση της καλλιέργειας σε συνδυασμό με την καλή λίπανση της φυτείας, είναι μια καλή μέθοδος για την θωράκιση της από την ξηρασία, καθώς μεγιστοποιείται η ανάπτυξη και εν συνεχεία η οικονομική απόδοση.

Μελέτη των:
Donald A. White a,*, D. Stuart Crombie b, Joe Kinal c, Michael Battaglia a, John F. McGrath b,
Daniel S. Mendhama, Scott N. Walker d
a CSIRO Sustainable Ecosystems, Private Bag 5, Perth, WA 6913, Australia
b Forest Products Commission, Level 1, 117 Great Eastern Highway, Rivervale, WA 6103, Australia
c Department of Environment and Conservation, Del Park Road, Dwellingup, WA 6213, Australia
Astron Environmental Services, PO Box 426, Leederville, WA 6903, Australia

Comments are closed.