Κλωνική δασοπονία

Κλωνική δασοπονία

Η θέσπιση των γενεσιουργών κλώνων στις φυτείες, δίνει την ευκαιρία βελτίωσης σε όλη την κλωνική δασοπονία. Η γενετική ομοιογένεια των φυτεύσεων συμβάλλει σε μια πιο ακριβής και προσαρμοσμένη αποτελεσματικότητα σωστών δασοκομικών πρακτικών. Οι κατάλληλες δασοκομικές πρακτικές πάνω στη φυτεία κλώνων επιτρέπουν μια συνεργική δράση για να αναδειχθούν οι δυνατότητες και η υπεροχή του σχεδίου βελτίωσης του Globulus. Η μελέτη περιορίζεται σε μικρής κλίμακας σχετικές πρακτικές, πειραματικής φύσεως κυρίως, και στην τρέχουσα εφαρμογή σε λειτουργική κλίμακα.

Τεχνικές προετοιμασίας του εδάφους
Στα Νοτιοδυτικά της Ισπανίας δύο τύποι εδαφών ήταν κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν για τη φύτευση των ευκαλύπτων, τα αγροτεμάχια των παράκτιων αμμωδών πεδιάδων και τα εδάφη με σχιστόλιθο. Τα πρώτα έχουν χαμηλή κλίση, ενώ τα δεύτερα έχουν από μέτρια (20%) έως υψηλή κλίση (έως 50%). Για το λόγο αυτό, η μηχανική προετοιμασία του εδάφους είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται σε αυτές τις συνθήκες. Οι εργασίες στο έδαφος θα πρέπει να είναι αρκετά βαθιές ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή του φυτού την ξηρή περίοδο του καλοκαιριού και η καλύτερη οχύρωση του ριζικού συστήματος, ως άμυνα κατά των ζημιών που μπορεί να προκαλέσει ο άνεμος στο φυτό. Μια ανασκόπηση των αποτελεσμάτων 3 χρόνων ανάπτυξης, έχουν αναφερθεί στο παρελθόν από τον Ruiz κ.α (2001). Αποτελέσματα τα οποία συνεχώς ανανεώνονται με καινούργια στοιχεία.
Λόγω διαφορών στα φυσικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, δοκιμάστηκαν ειδικές επεξεργασίες για κάθε τοποθεσία. Τέσσερις διαφορετικές θεραπείες δοκιμάστηκαν στα εδάφη:
1. Βαθύ άνοιγμα στη μία μεριά,
2. Βαθύ άνοιγμα από τη μια πλευρά στην άλλη και όργωμα,
3. Όργωμα,
4. Όργωμα και καθάρισμα. Καθεμιά από τις θεραπείες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.
Ο όγκος αυξάνεται έως 127% με τις βαθιές θεραπείες σε σχέση με τις θεραπείες χαμηλού βάθους.
Αμφότερες οι βαθιές θεραπείες ανοίγματος δεν διέφεραν μεταξύ τους. Το άνοιγμα στην μία μεριά είναι αυτό που συνίσταται λόγω του χαμηλού κόστους.
Στα εδάφη με σχιστόλιθο, οι θεραπείες που δοκιμάστηκαν ήταν:
1. Βαθύ άνοιγμα από τη μια πλευρά στην άλλη, με φύτευση πάνω από το τελευταίο άνοιγμα,
2. Βαθύ άνοιγμα από τη μια πλευρά στην άλλη, με τη φύτευση στο σημείο διέλευσης,
3. Βαθύ άνοιγμα, όργωμα και φύτευση ανεξάρτητα από τις γραμμές του ανοίγματος,
4. Βαθύ άνοιγμα, καθάρισμα σε μία γραμμή και φύτευση κατά μήκος πάνω στη γραμμή εργασίας.
Πέρα από τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, αναφέρθηκαν επίσης η ευαισθησία που υπάρχει σχετικά με την κλίση που μπορεί να πάρει το δέντρο από την επίδραση του ανέμου. Σε αυτή την τοποθεσία, οι αναπτυξιακοί παράμετροι ήταν ελλιπής ως συνέπεια του μικρού βάθους που είχε το έδαφος (45 cm). Παρ ‘όλα αυτά, σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ των θεραπειών σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης και το ποσοστό των δέντρων που έχουν κλίση από τον άνεμο. Οι πολύ διαφορετικές απαντήσεις για αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό που αφορά την προετοιμασία του εδάφους, τονίζει την θετική επίδραση της φύτευσης όπου το δέντρο τοποθετείται ακριβώς στη γραμμή του ανοίγματος, της θεραπείας (1) (4), ή στο αντίστοιχο σημείο της διέλευσης του ανοίγματος για τη θεραπεία (2). Τα πλεονεκτήματα του ανοίγματος στο χώμα στο σημείο της διέλευσης, φαίνονται και από την αύξηση του όγκου έως 32%, στη χειρότερη περίπτωση.

Λίπανση
Η χαμηλή γονιμότητα παραμένει στο έδαφος εξαιτίας παλαιών πρακτικών γεωργίας, που χρησιμοποιούνταν στην Ιβηρική Χερσόνησο. Σήμερα, πολλά από αυτά τα εδάφη χρησιμοποιούνται για φυτείες Globulus. Παρά το γεγονός ότι η χαμηλή γονιμότητα δεν επιφέρει ελλείψεις, εν τούτοις λειτουργεί περιοριστικά όσο αφορά την ανάπτυξη. Αυτό το πρόβλημα εμπειρικά λύνεται με μία αζωτούχο λίπανση κοντά στην ηλικία υλοτόμησης. Αυτή η πρακτική βοηθάει όχι μόνο την ανάπτυξη, αλλά στην αντοχή και το σχήμα του περιβλήματος. Οι πρώτες δοκιμές γονιμοποίησης έγιναν με σπορόφυτα δίνοντας ανεπαρκή στοιχεία, αλλά τα αποτελέσματα με τη χρήση των αποθεμάτων κλώνων είναι πιο αληθοφανή.

Πηγή: Gabriel Toval Director de Investigación y Tecnología de ENCE. Crta. Campañó s/n. 36157-Pontevedra, Spain

Comments are closed.