Οι Αξίες μας είναι..

Eucalyptus : Οι αξίες που ακολουθούμε

Δέσμευση

Τα προϊόντα επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα έχουν γενικά έναν μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα για τον οποίο οι πελάτες μας εμπιστεύονται τα χρήματά τους. Η Eucalyptus δεσμεύεται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πελατών της σε κάθε φάση της επενδυτικής διαδικασίας. Στόχος της Eucalyptus είναι να στοχεύσει στην ευθυγράμμιση των συμφερόντων της με τα συμφέροντα των πελατών της, (π.χ. μέσω συνεπενδύσεων).

Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα προσθέτει αξία σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Από αυτή την άποψη, η Eucalyptus θέλει να ηγηθεί στον πρωτογενή τομέα και να αντιμετωπίσει υπεύθυνα το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Αυτό σημαίνει ότι συνεχώς αναζητούμε βιώσιμες μεθόδους για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Ακεραιότητα

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη της Eucalyptus χρησιμεύει ως βάση για όλες μας τις αποφάσεις.
Είμαστε διαφανείς απέναντι σε όλους τους ενδιαφερόμενους στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Η επικοινωνία μας σχετικά με τα προϊόντα, τη δομή του κόστους, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες είναι σαφής. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα έσοδα και οι υποκείμενες παραδοχές κοινοποιούνται ανοιχτά και με σαφήνεια.

Επαγγελματικότητα

Οι πελάτες της Eucalyptus βιώνουν τον επαγγελματισμό μας με τη φιλόδοξη και εξειδικευμένη μέθοδο εργασίας μας, βασισμένη σε τυποποιημένες επενδυτικές διαδικασίες, στις οποίες αναλαμβάνουμε την ευθύνη για εκχωρήσεις και συμφωνίες. Αυτή η μέθοδος εργασίας περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών σχετικά με το σωστό επενδυτικό προϊόν κατά τη διάρκεια της επένδυσης,

Σεβασμός

Στην Eucalyptus εστιάζουμε πάντα στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων με την πρόβλεψη των αναγκών των ανθρώπων. Η Eucalyptus δεν συμμετέχει σε οτιδήποτε δεν είναι επωφελές για την κοινωνία.

Ηγετικές Ικανότητες

Στόχος της Eucalyptus είναι η  ηγετική δύναμη στην παροχή καινοτόμων και διακριτών προϊόντων ακίνητης περιουσίας με ισχυρή, μακροπρόθεσμη δέσμευση στους τομείς που επιλέγουμε προσεκτικά.  Η Eucalyptus συσσωρεύει έγκρυρες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα και τα περιουσιακά στοιχεία , επενδύοντας σε εμπεριστατωμένη έρευνα και ειδικές ομάδες.