Καλλιέργεια με στρεμματική απόδοση

Καλλιέργεια με στρεμματική απόδοση

Ο καλλιεργητής συμμετέχει στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας χωρίς να έχει την απαραίτητη έκταση με τον εξής τρόπο:
Η εταιρεία αναλαμβάνει:

Η εν λόγω έκταση είναι ασφαλισμένη από την INTERAMERICAN για περίπτωση πυρκαγιάς και λοιπών ασφαλιστικών κινδύνων.